Open navigation

logo.png

 

line.png

 

Lublin, woj. lubelskie


+48 501 105 145

scroll down

O kancelarii

  

  

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Delekta świadczy kompleksową pomoc prawną dedykowaną zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, w tym spółkom i innych jednostkom organizacyjnym.

 

Celem Kancelarii jest doradztwo i wspieranie jej Klientów w podejmowaniu trudnych decyzji, budowa zaufania oraz szerzenie świadomości prawnej. Uczciwość, rzetelność, pełne zaangażowanie oraz partnerstwo w działaniu to wartości, które wyznaczają kierunek działania Kancelarii. Dbając o szczegóły, budujemy poczucie pewności i bezpieczeństwa w codziennych zmaganiach z prawem i jego zawiłościami.

 

Świadomi trudności, jakie powstają w każdej dziedzinie życia właśnie z uwagi na przepisy obowiązującego prawa, wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Niejednokrotnie strach przed systemem obowiązującego prawa, jego szczegółowymi przepisami bądź organami stosującymi prawo wynika z ich nieznajomości, a często niezrozumienia. Im szybciej powierzysz swoje wątpliwości i obawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, tym zwiększasz swoje szanse na powodzenie w rozwiązaniu trudnego sporu, odzyskaniu należności pieniężnych bądź zabezpieczeniu swoich interesów rodzinnych, majątkowych, gospodarczych.

  

Czytaj więcej

 

Obdarzeni zaufaniem przez powierzających nam swoje sprawy Klientów, czujemy się współodpowiedzialni za podejmowane przez nich decyzje, dokonywane wybory oraz realizowane inwestycje. Nieustannie i konsekwentnie dążymy do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz zakresu oferowanej pomocy prawnej. W celu zapewnienia wszechstronnej i skutecznej obsługi prawnej, Kancelaria współpracuje również z innymi radcami prawnymi, adwokatami a także notariuszami.

 

Założyciel Kancelarii radca prawny Michał Delekta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Niedługo po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął edukację biznesową – ukończył zarządzanie i marketing, a następnie już podczas odbywania aplikacji radcowskiej ukończył Menadżerskie Studia Podyplomowe na Politechnice Lubelskiej we współpracy z University of Illinois (USA),uzyskując tytuł Master Business of Administration (MBA). Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Po złożeniu egzaminu radcowskiego z wynikiem pozytywnym został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr 1701. Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

Szczególne połączenie wykształcenia prawniczego oraz profesjonalnego przygotowania biznesowego stanowi gwarancję, że powierzone przez Klientów sprawy spotkają się ze zrozumieniem, kompleksową i fachową obsługą merytoryczną. Dbałość o najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej, jak również troska o bezzwłoczne rozwiązanie powstałych problemów prawnych z zachowaniem standardów etyki radcy prawnego to podstawowe cele Kancelarii.

 

Usługi

  

  


PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH


 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kompleksowa obsługa w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej, w szczególności prowadzenie postępowania w przedmiocie wpisania podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego, przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, umów, aktów założycielskich, formularzy urzędowych;
 • świadczenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, stałe doradztwo prawne i biznesowe w toku prowadzonej działalności, negocjowanie umów oraz wsparcie w kontaktach z kontrahentami, sporządzanie umów, opinii prawnych,  uczestnictwo oraz wsparcie prawne w organizacji zebrań wspólników, organów kolegialnych, doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych;
 • doradztwo w zakresie przekształceń i zmian organizacyjnych, łączenia o podziału spółek prawa handlowego, tworzenia oddziałów i przedstawicielstw, w tym zagranicznych;
 •  pomoc w windykacji należności od  osób fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych, dochodzenie należności w postępowaniu sądowych, prowadzenie postępowania zabezpieczającego  oraz egzekucyjnego, współpraca a kancelariami komorniczymi oraz nadzorowanie prowadzonych egzekucji, stałe informowanie klientów o przebiegu i stanie postępowania.

 

UMOWY GOSPODARCZE

 

Kancelaria przygotowuje umowy gospodarcze, zarówno umowy nazwane, jak i umowy nienazwane stosowane w szeroko pojętym obrocie gospodarczym, m.in.:

 

 • umowa o dzieło, zlecenie, świadczenie usług;
 • umowa agencyjna;
 • umowa współpracy;
 • umowa sprzedaży;
 • umowa dystrybucyjna;
 • umowa dostawy;
 • umowa współpracy handlowej;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowy najmu;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa pożyczki;
 • umowa spółki cywilnej;
 • umowa licencyjna.


PROCESY SĄDOWE I WINDYKACJA


Kancelaria Radcy Prawnego Michał Delekta oferuje usługi prawne w zakresie rozstrzygania sporów sądowych oraz windykacji i ściągania należności dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Kancelaria proponuje szeroki zakres czynności zmierzających do sprawnego rozstrzygnięcia sporu sądowego i odzyskania należności naszych Klientów, w tym czynności na etapie postępowania egzekucyjnego.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 
 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem budowlanym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych, środków odwoławczych, skarg administracyjnych oraz skarg kasacyjnych.


PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • stałe doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca interpretacja przepisów,
 • świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego, reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
 • opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników.


UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE I OSOBOWE

 

Kancelaria działa na rzecz osób poszkodowanych jak i potencjalnych sprawców szkód w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

 

 • roszczeń do zakładów ubezpieczeniowych, np. z tytułu ubezpieczenia ryzyka handlowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie,
 • roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeniowych, np. w związku z ubezpieczeniem ryzyka handlowego lub ubezpieczeniem majątkowym,
 • roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne, i psychiczne,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w zakładzie pracy,
 • odszkodowania za zniszczone mienie,
 • roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.


NIERUCHOMOŚCI

 

Kancelaria  świadczy pomoc prawną w zakresie nieruchomości, doradza między innymi w sprawach związanych z:

 

 • analizą stanu prawnego nieruchomości, badaniem ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów;
 • przygotowywaniem umów sprzedaży nieruchomości,
 • nabyciem oraz zbyciem nieruchomości,
 • ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • przygotowywaniem umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości,
 • negocjacjami między wierzycielami i dłużnikami, w tym m.in. z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi,
 • prowadzeniem postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi,
 • pomocą w uzyskiwaniu niezbędnych w procesie budowlanym pozwoleń, zezwoleń i decyzji organów administracji państwowej i samorządowej,
 • obsługą prawną inwestycji budowlanych,
 • postępowaniami o zwrot nieruchomości,
 • postępowaniami o wydanie i zasiedzenie nieruchomości,

 

PRAWO SPADKOWE

 

Kancelaria oferuje pełną pomoc prawną w sprawach spadkowych, w tym w zakresie:

 

 • dziedziczenia ustawowego,
 • dziedziczenia testamentowego,
 • zapisów zwykłych, windykacyjnych i poleceń testamentowych,
 • zachowku,
 • przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • umów dotyczących spadku,
 • zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,
 • wyjawienia przedmiotów spadkowych,
 • unieważnienia testamentu.


PRAWO FARMACEUTYCZNE ORAZ PRAWO WYROBÓW MEDYCZNYCH

 

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety.
 • kompleksowa obsługa w zakresie rejestrowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych  działalności gospodarczej oraz reprezentowania przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych;
 • przygotowywanie dokumentacji;
 • projektowanie badań klinicznych;
 • zgłaszanie suplementów diety.

Kontakt

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego

Michał Delekta

  

 zaprasza Klientów do siedziby w Lublinie:

+48 501 105 145

radca@michaldelekta.pl

ul. Wojciechowska 5a/13 II Klatka

 

Dogodny parking przed i za budynkiem